§1 DEFINICJE

Dla potrzeb przedmiotowego dokumentu, ustalone zostaje znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1. Administrator – administrator danych osobowych,

2. Użytkownik – każda osoba, która pośrednio lub bezpośrednio korzysta z usług Administratora,

3. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wprowadzone do polskiego porządku prawnego – ustawą z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000),

5. Polityka Prywatności – przedmiotowy dokument umieszczony na stronie: https://kaktus.studio/polityka-prywatnosci,

6. Strona www – https://kaktus.studio.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Sulika Frankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą QUANTUS Sulika Frankiewicz z siedzibą w Niepołomicach (adres: ul. Prosta 2f, 32-005 Niepołomice), NIP: 5992764794, e-mail: kaktus@kaktus.studio.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe osób poniżej 16 roku życia, o ile opiekun prawny (np. rodzic) takiej osoby wyrazi na to zgodę (art. 8 RODO).

3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, w szczególności nie wyraża zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych, powinien to niezwłocznie zgłosić Administratorowi.

4. Administrator informuje, iż w dowolnym czasie może zmienić zapisy Polityki Prywatności, celem dostosowania jej do aktualnie obowiązujących przepisów oraz aktualnie prowadzonej działalności Administratora.

5. Aktualna treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie: https://kaktus.studio/polityka-prywatnosci.

§3 CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w oparciu o następujące przepisy:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez właściciela danych),
 • art. 6 ust. 1 lit. b (w celu przygotowania i wykonania umowy lub zlecenia),
 • art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego, jaki ciąży na Administratorze),
 • art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes Administratora).

2. Administrator. szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych, poprzez m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikami, przygotowania umowy na zlecenie usług Administratorowi, realizacji lub zmiany zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, rozwiązania umowy lub prawidłowej realizacji umowy,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jednakże w celu i zakresie wyrażonej zgody przez Użytkownika,
 • w zakresie wizerunku Użytkowników – w celu reklamy i prezentacji pracy Administratora oraz przygotowania i prezentacji portfolio,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • zbierane i przetwarzane na zasadzie „minimalizacji”, tzn. Administrator przetwarza tylko taką ilość Danych Osobowych Użytkowników, jaka jest niezbędna, do osiągnięcia zamierzonego celu.

4. Dane Osobowe, które są przetwarzane przez Administratora to:

 • w zakresie Użytkowników, z którymi Administrator zawarł umowę i działa na ich zlecenie – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, NIP (w przypadku wystawienia faktury), wizerunek,
 • w zakresie Użytkowników, z którymi Administrator nie zawarł umowy i nie działa na ich zlecenie – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, wizerunek (ilość przetwarzanych danych będzie uzależniona od przyczyny kontaktu z takim Użytkownikiem i jednocześnie będzie minimalizowana).

5. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez czas:

 • niezbędny do realizacji zlecenia,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • prezentacji portfolio i umieszczenia zdjęć na stronach internetowych.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Administrator informuje, że ma prawo do przetwarzania danych Użytkownika także po rozwiązaniu zawartej umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie, tylko i wyłącznie w zakresie prawem przewidzianym oraz na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń.

8. Administrator ma prawo i jednocześnie prawny obowiązek udostępnić Dane Osobowe Użytkownika na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów (np. sądom, policji, prokuraturze).

9. Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek oświadczenia Użytkownika dot. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych lub z własnej inicjatywy przez Administratora danych, w sytuacji, w której uzna, że nie istnieje potrzeba ani obowiązek dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

10. W zakresie wniosku Użytkownika co do usunięcia zdjęć z wizerunkiem Użytkownika, niezbędne jest oświadczenie Użytkownika wraz ze wskazaniem dokładnych numerów zdjęć i miejsca ich publikacji.

11. Administrator nie udostępni Danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, poza tymi, które wskazane zostały w przedmiotowym dokumencie oraz wynikających z przepisów prawa.

12. Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i osoby upoważnione przez Administratora (współpracujące z Administratorem).

13. Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do nawiązania kontaktu Administratora z Użytkownikiem i w konsekwencji do realizacji umowy.

§4 PLIKI COOKIES

1. Strona www Administratora używa plików cookie (niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez stronę www i przechowywanych przez oprogramowanie przeglądarki danego urządzenia.

2. Pliki cookie Administrator wykorzystuje w celach funkcjonalnych, analitycznych bądź reklamowych.

3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

4. Zebrane dane służą do:

 • monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny Administratora, co pozwala na lepsze doświadczenie z używania strony www (np. streaming playera Vimeo z serwera, który znajduje się bliżej Użytkownika),
 • celów statystycznych (Google Analitycs), które pozwalają na lepsze dopasowanie treści do Użytkowników,
 • celów reklamowych (Facebook Pixel), które mogą pozwolić na spersonalizowanie celów kampanii reklamowych na serwisie Facebook.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

6. Korzystanie ze strony www i przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych.

7. Stosowane pliki cookie: .kaktus.studio, .facebook.com, .vimeo.com, .akamaized.net.

 

§5 WSPÓŁPRACA

1. Administrator nie udostępnia Danych Osobowych Użytkownika, innym podmiotom z zastrzeżeniem sposobów i podmiotów wskazanych w przedmiotowym dokumencie.

2. Dane osobowe udostępniane są: podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, informatyczne i księgowe, fotograficzne i filmowe w celu obsługi Administratora.

3. Administrator dokłada starań, aby wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantowały stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez prawo.

4. Administrator informuje, że w celach statystycznych stosuje kod śledzenia Google Analytics.

 

§6 PRAWO AUTORSKIE

1. Materiał zdjęciowy zamieszczony na Stronie www jest wyłączną własnością Administratora i podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na Stronie www Administratora oraz w social mediach Administratora, bez wyraźnej zgody Administratora, jest zabronione.

 

§7 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Administrator informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Sulika Frankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą QUANTUS Sulika Frankiewicz z siedzibą w Niepołomicach (adres: ul. Prosta 2f, 32-005 Niepołomice), NIP: 5992764794, e-mail: kaktus@kaktus.studio .

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wtedy, gdy to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także do celów rachunkowych (dane przechowywane ze względu na 5-letni prawny obowiązek posiadania dokumentacji rachunkowej podstawa prawna art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi i okres przetwarzania danych do celów rachunkowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez Administratora (tj. niezbędne do zawarcia i wykonania umów o świadczenie tych usług).

5. Dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o daną usługę nie będą profilowane.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).